Връщане на продукти

1.Клиент на www.ludlisi.com може да върне, закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

1.1. Пратката има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;

1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;

1.3. Продуктите имат фабрични дефекти.

1.4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.

2. Клиентът е задължен да информира www.ludlisi.com за своето намерение да върне закупените продукти, чрез  телефонно обаждане или e-mail в рамките на 14 работни дни след получаването на продуктите, ако се възползва от правото си по чл. 1.4.

3. Клиент, който извести www.ludlisi.com в съгласие с чл. 2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на www.ludlisi.com не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай www.ludlisi.com ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.

4. Клиент на www.ludlisi.com не може да върне закупен продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:

4.1. Искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 1. е подадено в срок надвишаващ 14-те работни дни, предвидени в чл. 1.4. от работния ден следващ датата на сключването на договора.

4.2. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

4.3. Замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите, описани в чл. 6.

5. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла и реда на настоящия Документ, www.ludlisi.com ще възстанови на Клиента заплатените от него суми не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. Възстановяването на сумите става:

5.1. По банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България.

5.2. В брой, при връщане на закупената/ите стока/и в офиса на www.ludlisi.com на адрес гр. София, ул. Стефан Караджа 12, вх Г, ап.3

6. В случай, че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 1.3., но www.ludlisi.com не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, www.ludlisi.com се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 1.4.

7. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.

8. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. при които www.ludlisi.com ще понесе разходите по доставката при изпълнени условия от чл. 2 и 3.

9. Клиентът връща продуктите на www.ludlisi.com на адрес гр. София, ул. Стефан Караджа 12, вх Г, ап.3, до Левъл Ъп ООД в работни дни (от понеделник до поетък) от 9:30 до 18:00 ч. Разходите по връщането на продуктите се определят по реда на чл.12 от настоящия документ.

10. В случай, че клиентът върне продукт в съответствие с чл. 1.2, 1.3.,1.4. и желае замяната му с идентичен продукт, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка. В случай, че www.ludlisi.com не разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, www.ludlisi.com се задължава да възстанови на клиента заплатената от него стойност на продукта в съответствие с чл. 11. като се освобождава от друга отговорност.

11. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на чл. 1.4 www.ludlisi.com ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получил от Клиента, включително и разходите за доставка, ако има такива. Получените суми ще бъдат възстановени на Клиента без неоправдано забавяне и в срок от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е информирал www.ludlisi.com за решението си за отказ от договора от разстояние. www.ludlisi.com има право да отложи възстановяването на сумите на Клиента до получаване на стоките обратно.

12. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на чл. 1.4. Клиентът заплаща преките разходи за връщане на стоките на www.ludlisi.com. Във всички случаи, разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Клиента с изключение на случаите по чл 1.1., 1.2., 1.3., при които www.ludlisi.com ще понесе разходите по доставката.

13. Връщане на купони (ваучери).

13.1. Клиентите могат да върнат закупените купони (ваучери) до момента на тяхното употребяване с цел закупуване на стоки /услуги от трети лица, с които www.ludlisi.com има сключени договори, по силата на които клиент или член може да придобива стоки / услуги чрез представянето на закупен от www.ludlisi.com купон (ваучер).

13.2. www.ludlisi.com не носи отговорност и не приема рекламации за качеството на стоките / услугите, които са придобити посредством реализирането на правата по закупените от www.ludlisi.com купони (ваучери).

13.3. www.ludlisi.com не е обвързан от общите условия, които се предоставят от трети лица на Клиента, във връзка с придобиване на стоки чрез реализиране на правата по закупените от Клиента или члена купони (ваучери).